FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

víztorony

 

 

 

 

 

 

Részvénytársaságunk köteles  felhasználói részére – a víziközművek mennyiségi és minőségi teljesítőképességének határáig 1,5 és 6,0 bar nyomásérték között, jogszabályban rögzített minőségű ivóvizet szolgáltatni, és csatornabekötés megléte esetén a keletkező szennyvizet elvezetni

Kötelesek vagyunk a szolgáltatási pontig ellátórendszerünk kezelését és karbantartását biztosítani. 

 

 

Ivóvíz-szolgáltatási pont:
a.) az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felőli végpontja, másként a bekötési vízmérő és az ingatlan felőli elzáró

     szerelvény csatlakozási pontja,

b.) a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerződésben meghatározott pont,


Szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: 

a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja, amely

a.) gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában

  • I.   zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
  • II. nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,


b.) kényszeráramoltatású rendszer esetén

  • I.   az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata,
  • II.az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelő szivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felőli oldala,

 

c.) a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerződésben meghatározott pont.

 

 

A szolgáltatói kötelezettség kiterjed a bekötési vízmérők időszakonkénti hitelesítésére, cseréjére, javítására, továbbá a mérők ütemezés szerinti leolvasására. 
Ha szolgáltatásunk előre tudottan, mennyiségében, vagy minőségében változik, erről érintett felhasználóinak a helyben szokásos módon tájékoztatnunk kell. 

Ha a vízszolgáltatás a belterület 20% - át vagy 500 főt meghaladó mértékben, előre tervezetten 12 óránál, üzemzavar esetén 6 óránál hosszabb ideig szünetel, a létfenntartáshoz szükséges ivóvízről tartálykocsival vagyunk kötelesek gondoskodni. 

Kötelesek vagyunk felhasználóink észrevételeit, reklamációit fogadni, azokat 15 napon belül kivizsgálni, illetve a szükséges intézkedést megtenni, és erről az érintett felhasználót tájékoztatni. Ha a reklamáció kivizsgálása 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, erről a felhasználót értesítjük.

Végül kötelesek vagyunk üzletszabályzatunkban,, illetve közszolgáltatási szerződéseinkben foglaltakat maradéktalanul betartani.


Szolgáltatásunkkal kapcsolatos fontosabb jogszabályokat ide kattintva megtekintheti.