FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat


 
2011. évi CCIX. törvény módosítása előírja a  viziközműszolgáltatók számára, hogy számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A szolgáltató számlázási rendszerének meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a víziközmű-szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és egyéb intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. A FEJÉRVÍZ ZRt.  számlázási rendszere a külső tanúsító cég auditján megfelelt e törvényi előírásoknak, így 2014. decemberében megkapta a tanúsítványt.

 

Hunguard tanúsítvány     száml és adatv audit karb tanusítvány 

 

Szolgáltatási területünkön a lakossági felhasználók vízmérőit évente kétszer (kérésre, a költségek viselése mellett többször is) olvassuk le, mely leolvasások alapján egy–egy elszámoló számlát állítunk ki. 
A részszámlákat a kézbesítés havának 15. napjáig ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve az üzemmérnökségeken személyesen, telefonon, vagy honlapunkon keresztül   módosíthatják díjmentesen.

A részszámlákat havonta kell befizetni, mely befizetésekkel a következő leolvasás alapján kiállított elszámoló számlánkon számolunk el.
Az országosan egységes számlaképet meghatározó CLXXXVIII. törvény 2015. július 24-től kötelezővé teszi a számlán feltüntetni az esetleges kedvezményeket, a kiadott részszámlák sorszámát, valamint a vízfogyasztás eltérését a saját és az országos átlagtól.

 

Fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében irányadó átalány ivóvízfogyasztás

 

tábla

 

 

 A víz és csatornadíj kiegyenlítése

 Az előbbiekből következik, hogy minden hónapban kell vízdíjat fizetni. Ez „postai csekk” befizetésével, lakossági csoportos beszedési megbízással, vagy folyószámláról történő átutalással történhet. Lehetséges még a díj befizetése ügyfélszolgálatainkon is, de a lakásokat járva, rendszeresen befizetendő vízdíjat személyesen nem szedünk. (Személyes díjbeszedés csak díjtartozás behajtásánál lehetséges.)

A „postai csekket” választóknak nincs külön teendőjűk, azt a számlával együtt időben megkapják. Ilyenkor arra kell figyelniük, hogy minden hónapban határidőre történjen a befizetés. A „postai csekket” használó felhasználóinknak javasoljuk, hogy térjenek át folyószámláról történő csoportos számlakiegyenlítésre, mely sokkal kényelmesebb.

Csoportos beszedési megbízást a felhasználó tud adni,  folyószámláját kezelő pénzintézetnek. Tehát a felhasználónak meg kell keresnie a bankot egy korábbi vízdíjszámlával, melynek harmadik oldalán, alul a "Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók" sor alatt feltüntetett adatokkal adhat megbízást.
A csoportos beszedési megbízás úgy működik, hogy kezdeményezésünkre a bank a hónap elején leemeli az aktuális számla értékét a felhasználó folyószámlájáról. Ha a folyószámlán nincs pénz, a hónap végén újabb kísérletet tesz a bank a beszedésre, de késedelmi kamat ilyenkor még nem keletkezik. Ennek a fizetési módnak nagy előnye, hogy nem kell a határidőre figyelni, így nem eshet az ember késedelembe. Ugyanakkor biztonságot jelent, mert a felhasználó kikötheti, egy bizonyos limit felett nem történhet átutalás, elkerülve ezzel a tévedések okozta kellemetlenségeket.

A folyószámláról történő utalásnál nagyon fontos, hogy a közlemény mezőbe a felhasználó írja be a kiegyenlítendő számla számát, vagy ha nem kapcsolódik a befizetés konkrét számlához, akkor a felhasználói azonosító kódját. Ezek híján nem tudjuk megfelelően kezelni az ilyen befizetéseket!


A késedelmes víz és csatornadíjbefizetés következményei
Számláinkon mindig feltüntetjük a fizetési határidőt. Ez a „postai csekken” történő számlakiegyenlítéseknél különösen fontos mert, a határidő utáni befizetéssel felhasználóink fizetési késedelembe kerülnek, amiért a szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámolni. 

Ha határidőre nem történik meg a vízdíj befizetése, néhány napos türelmi időt követően írásos felszólítást küldünk érintett felhasználóinknak .  

E felhívásnak már igazán érdemes eleget tenni, mert ha ekkor sem kerül befizetésre a vízdíj, előbb saját hatáskörben, ha ez sem sikerül, jogi úton szerzünk érvényt számlakövetelésünknek, és lehetőségünk van a fogyasztás korlátozására, vagy időszakos szüneteltetésére is. 
Ha lakhelyének önkormányzata szociális alapú lakásfenntartási támogatást biztosít, az ehhez szükséges űrlapot ide kattintva letöltheti, mielőtt ügyfélszolgálati irodánkat felkeresi.


Összegyűlt tartozásainak rendezésére mérlegelés alapján részletfizetési kedvezményt biztosítunk.Számlareklamáció
Ha a felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a lakossági felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 %-át meghaladja.

A számlareklamációt kötelesek vagyunk 15 napon belül megvizsgálni és megalapozott reklamáció esetén a vitatott összeget visszafizetni. 
Az esetek döntő többségében azonban nem hazsnáljuk ki a 15 napos határidőt, hanem a megkereséseket Számlázási ügyfélszolgálati irodánkban, illetve üzemmérnökségeinken a lehető legrövidebb időn belül rendezzük. 
Ha a reklamáció kivizsgálása 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, erről felhasználóinkat írásban értesítjük.
Mi  a következménye a szabálytalan közműhasználatnak?        
    Szabálytalan közműhasználat esetén a Szolgáltató  a következő kötbéreket alkalmazhatja:
 • Felhasználó víziközmű-szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget Szolgáltató késedelmi kamatot alkalmaz
 • Fogyasztásmérő plombájának, védőzárjának megsértése és a bejelentés elmulasztása: 10.000 Ft
 • A mellékvízmérő távleolvasós moduljának rongálása, vagy illetéktelen beavatkozás esetén: 20. 000 Ft
 • Fogyasztásmérő manipulálása, a mérőképesség bármi módon való befolyásolása: 100.000 Ft
 • Fogyasztásmérő megfordítása: 100.000 Ft
 • Fogyasztásmérőt megkerülő vezeték létesítése: 300.000 Ft
 • Sajátkút (idegen víz) rákötése a közüzemre kapcsolt házi vízvezetékrendszerre (elzáró szerelvénnyel való szétválasztás esetén is): 100.000 Ft
 • Vízvezeték hálózat védőföldelésként való használata 10.000 Ft
 • Saját kútból származó idegenvíz hiteles mérés nélkül történő bevezetése a közcsatornába (a díj megfizetése mellett): 100.000 Ft
 • Locsoló mérőn keresztül mért víz visszavezetése csatornába kötött vízhasználati helyhez: 100.000 Ft
 • Szennyvízcsatornába csapadékvíz, talajvíz bevezetése: 50.000 Ft
 • Házi szennyvízgyűjtőből, emésztőből stb., szennyvíz átszivattyúzása a házi, illetve közcsatornába:
  30 000 Ft/ alkalom
 • Szolgáltató hozzájárulása nélküli illegális bekötés (víz vagy csatorna): 200.000 Ft
 • Kiépített csatorna bekötőcsonkra való - szolgáltató hozzájárulása nélküli - rákötés: 50.000 Ft
 • Közületi felhasználó lakosságiként való közműhasználata (félrevezető szerződéskötés, bejelentés elmulasztása): 50.000 Ft
 • Közületi felhasználó a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kiszabásakor megállapított kvótáját túllépte:
  20.000 Ft minden egyes kvóta feletti m3/nap - ra, havonta ismétlődően.
 • Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kiszabásakor meghatározott óracsúcs túllépése a víziközmű-fejlesztési megállapodásban meghatározott műszaki feltételek be nem tartása: 100.000 Ft
 • Engedély nélküli vízvételezés tűzcsapról: 20.000 Ft/alkalom
 • Házi víziközmű-rendszeren Szolgáltató által megállapított hibák javításának elmaradása: 10.000 Ft
 • A szolgáltatás szüneteltetése alatta szolgáltatás igénybevétele: 50.000 Ft
 • A vízfelhasználás korlátozására beépített, illetve alkalmazott eszköz, berendezés eltávolítása, kiiktatása: 100.000 Ft
Szolgáltatót terhelő kötbér:
 • Szolgáltatás-korlátozás, vagy felfüggesztés orvoslásától számított 3 napon túli szolgáltatás visszaállítás miatt: 10.000 Ft naponta, a 3. napot követően.


Mi a következménye, ha a felhasználó nem fizet vízdíjat?

Ha a lakossági felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett, és fizetési haladékról nincs megegyezés, továbbá a szolgáltató a felhasználót fizetési kötelezettsége teljesítésére kétszer írásban felszólította, a Szolgáltató 20 l/fő/nap biztosítása mellett:

 • az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,
 • a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben vagy mennyiségben korlátozhatja,
 • lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a 20l/fő/nap vízmennyiséget más módon biztosítja 150 m távolságon belül
 • előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a felhasználóval megállapodottNem lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közüzemi szerződést felmondhatja.

  A szolgáltató korlátozással, kizárással stb. kapcsolatos költségeit – az érintett felhasználóval szemben jogosult érvényesíteni. A szolgáltató a felhasználó fizetési kötelezettsége teljesítésének igazolását követően a víziközmű-szolgáltatást 3 napon belül visszaállítja.

  Ha a szolgáltatónak a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználás hely tekintetében a szolgáltatást – a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján – az új felhasználó esetében is korlátozhatja.

 

Számlamagyarázatok

Idekattintva megtekintheti számlamagyarázatainkat