FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vízmérőállás bejelentése

Díjak, vízminőség településenként

Elektronikus ügyfélszolgálat

Hibabejelentés

Hogyan értékeli szolgáltatásunkat

Hogyan értékeli honlapunkat

Közszolgáltatási szerződések
Víz-, illetve csatornaszolgáltatásunkat a nonatkozó jogszabályok, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedélyben, jóváhagyott üzletszabályzatunkban és a közszolgáltatási szerződésekben foglaltaknak szerint végezzük. Üzletszabályzatunk ügyfélszolgálatainkon és honlapunkon érhető elKözszolgáltatási szerződéseink az üzletszabályzatban leírtakkal együtt érvényesek. A korábban megkötött közszolgáltatási (akkor még közüzemi) szerződéseket a később megjelent jogszabályok, valamint az ezek előírásai szerint készült üzletszabályzat felülírja.
 


Vízbekötés megrendelése

Szolgáltatási területünkön vízbekötési igényeikkel felhasználóink Székesfehérváron a Műszaki ügyfélszolgálati Irodához, a többi településen az üzemmérnökséghez, vagy a helyi főgépészhez fordulhatnak, ahol a  bekötési megrendelő kitöltését követően - ha nincs műszaki, illetve egyéb akadálya – azonnal, de legkésőbb 15 napon belül tájékoztatjuk az bekötés elvi lehetőségéről és az egyéb tudnivalókról. Az előírtaknak megfelelő tervdokumentáció kézhezvétele után újabb 15 napon belül kiadjuk hozzájárulásunkat és  szolgáltatási szerződésajánlatunkat..

A vízbekötésnél a földmunkát, a burkolatbontást (helyreállítással), és a vízmérőhely kialakítását a felhasználó, a bekötés kiépítését (a hitelesített víz-mérővel bezárólag), valamint a törzshálózatra való rácsatlakozást a FEJÉRVÍZ ZRt. végzi. 

A vízbekötés elkészítésének nem feltétele az ingatlanon belüli rendszer kiépítése, elegendő egy kerti csap biztosítása.

 

vizmeroakna
Vízmérőakna rajza általános esetben

 

A bekötéshez szaktervező által elkészített tervdokumentáció szükséges 2 példányban, és ugyancsak a felhasználó feladata beszerezni a közterület-bontási engedélyt is.
Gazdálkodó szervezetekkevíziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetéséről is megállapodást kell kötnünk.
Ha mindez együtt van, és megtörtént az előleg befizetése, (tehát írásos hozzájárulásunkat is megadtuk), megkezdhető a vízmérő akna építése és a földmunka.
Ezek elkészültét követően, előre egyeztetett időpontban helyszíni szemlét tartunk, és ha mindent előírásszerűnek találtunk, megkötjük a közszolgáltatási szerződést, és kiépítjük, majd üzembe helyezzük a bekötést.Rákötés a szennyvízcsatornára

A csatornára való rákötést a vízbekötéshez hasonlóan lehet megrendelni. Megkeresésre átadjuk a bekötési formanyomtatványt.  A tervdokumentáció elkészültével, illetve a megrendelést követően, - a helyszín szükség szerinti szemrevételezése után - 15 napon belül írásban nyilatkozunk a bekötés feltételeiről, illetve megadjuk hozzájárulásunkat, és  közszolgáltatási szerződésünk, vagy meglévő ivóvíz-szolgáltatási szerződésünk kiegészítő ajánlatátszerződésünk kiegészítő ajánlatát.

Fontos figyelmeztetés! A közcsatornára hozzájárulásunk nélkül akkor sem lehet rákötni, ha az utcai csatornával egyidejűleg kiépültek a bekötőcsonkok!

A bekötési megrendelő leadása mellett a felhasználóink biztosítják a következőket:

 • szaktervező által készített bekötési tervet, 
 • ha csatornatársulat működik, ennek hozzájárulást a bekötéshez,  
 • ha nincs kiépítve a bekötőcsonk, a közterület felbontására vonatkozó engedélyt.

A szennyvízcsatornára való rákötés ingatlanon belüli munkarészeit - az előírások betartása mellett - maga a felhasználó is elkészítheti, a közterületen lévő csatornát és a közvetlen rácsatlakozást azonban csak szakvállalkozó végezheti el, előre egyeztetett időpontú szakfelügyeletünkkel, melynek költségeit a felhasználó viseli.

Nyomott és vákuumos rendszereknél a rákötést csak a FEJÉRVÍZ ZRt. végezheti!

A bekötés átvétele előre egyeztetett időpontban és nyitott munkaárokkal történik.

A bekötés az üzembe helyezést követően az önkormányzat tulajdonába kerül.
Terepszint alatti helyiség csak visszacsapó szelep beépítésével köthető be.

Csapadékvíz bekötése tilos!

Ha az ingatlan saját kútjának vize a csatornába kerül, hitelesített vízmérőt kell felszerelni.

A bekötés beton aknával vagy műanyag tisztító-idommal történhet, az alábbiak szerint:

 

ny Szennyvizbekotesi kerelem kiegeszites honl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szolgáltatói nyilatkozatok

Már tervezésekor meg kell győződni arról, hogy az ingatlan víziközmű-ellátása biztosítható-e. Ezért tervezői megkeresésre írásos nyilatkozatot adunk ki a vízigények kielégíthetőségéről és a szennyvíz fogadhatóságáról, illetve ezek feltételeiről. Ha az ingatlanon vállalkozás is indul, az itt felhasznált víz méréséről külön kell gondoskodni.

A használatbavételi engedélyhez külön szolgáltatói nyilatkozat szükséges, mely kiadásának feltétele, hogy a már meglévő víz,- illetve csatornabekötések szabályszerűek legyenek, a felhasználó rendelkezzen közszolgáltatási szerződéssel, és ne terhelje a fogyasztási helyet vízdíjhátralék.

A szolgáltatói nyilatkozatokat műszaki ügyfélszolgálati irodánk és üzemmérnökségi központjaink adják ki.


 

Tulajdonos és bérlőváltozás


A szolgáltatás és díjelszámolás zavartalansága érdekében a víz-, és csatornadíj fizetésére kötelezett személyében beálló változást a szolgáltató felé a birtokátruházástól számított 15 napon belül jelezni szükséges. Ennek tesz eleget az erre szolgáló  Bejelentőlap kitöltésével, és aláírásával.

Ha a felhasználási helyen a Felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új Felhasználó illetőleg Elkülönített vízhasználó együttesen a változást legkésőbb – kivéve a Felhasználó elhalálozása esetén – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni. 
A Felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül köteles a víziközmű-szolgáltató számára bejelenti.


E bejelentést minden olyan esetben meg kell tenni, amikor az ingatlan, lakás, telek, külterület, nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetve építmény adásvétele, bérbe adása, cseréje, ajándékozása, stb. folytán megváltozik a számla kiegyenlítésére kötelezett személye.

Javasoljuk, hogy az ingatlan adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződésének megkötésekor a szerződésben rögzítsék a felek, hogy a szolgáltatás díja mely időpontig, mely záróállásig kiegyenlített, továbbá azt is, hogy ezen időponttól kezdődően kit terhel annak megfizetése.

Elsősorban új felhasználóink figyelmét kívánjuk felhívni arra, hogy minden esetben szíveskedjenek tisztázni, hogy az átvett ingatlanon mely időpontig van a vízfogyasztás díja megfizetve. Erről a korábbi és az új felhasználóinknak is nyilatkoznia kell ezen az adatlapon.
A bejelentést az ingatlan tulajdonosa, egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti.

Az új felhasználóinknak a szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kell kötnie.

Szolgáltató a szerződés létrejöttét a felhasználási hely ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzést a költségek viselése mellett a felhasználó is kérheti.

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentését ügyfélszolgálati irodáinknál célszerű kezdeményezni.
Ha a bejelentés elmulasztása az esetleges fennálló tartozás, illetve a későbbi számlák megfizetésének elmaradásához vezet, a szolgáltató az ingatlan vízellátását korlátozhatja, termelési célú vízfelhasználásnál pedig szüneteltetheti.

 A változások átvezetésének elvégzéséhez az alábbi, 30 napnál nem régebbi okiratok bemutatása szükséges:

Magánszemély esetén:

 • Adásvételnél vagy bérleménynél: az ingatlan tulajdoni lapjának másolata (TAKARNET rendszerből való másolat megfelel), vagy adásvételi-, bérleti szerződés másolata* illetve átadás-átvételi vagy birtokbaadási jegyzőkönyv. Bérlő esetén a tulajdonos jóváhagyása is szükséges a változás elvégzéséhez;

 • Halálesetnél: halotti anyakönyvi kivonat másolata, jogerős hagyatéki végzés, vagy a változást már tartalmazó tulajdoni lap másolata. Ha a hagyatékátadó végzés nem az ingatlan teljes tulajdonjogának örökítéséről szól (az örökhagyó nem 100%-os tulajdonosa volt az ingatlannak), akkor szükség van az ingatlan 100%-os tulajdonviszonyának igazolására a változást tartalmazó tulajdoni lapra. Ezt pótolhatja az örökösök írásos megállapodása.

 • Névváltozásnál: a változást igazoló anyakönyvi kivonat vagy a változást már tartalmazó személyazonosságot igazoló irat bemutatása;

Gazdálkodó szervezetek esetén:

 • Adásvételnél vagy bérleménynél: cégkivonat vagy bírósági bejegyzésről szóló végzés, és a változás bejelentést aláíró személy aláírási jogosultságának igazolása, adásvételi-, bérleti szerződés másolata* illetve átadás-átvételi vagy birtokbaadási jegyzőkönyv. Amennyiben a régi felhasználó is gazdálkodó személy és résztulajdonos váltás történt, akkor szükséges egy nyilatkozat a víziközmű-fejlesztési kontingens átruházásáról is;

 • Névváltozásnál: cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány;

Intézmények esetén:

 • Adásvételnél vagy bérleménynél: fentieken kívül továbbá cégbírósági bejegyzés másolata
 • Névváltozásnál: cégbírósági bejegyzés másolata vagy önkormányzati határoza    

Társasházak esetén:
 • Társasházzá alakulás esetén: társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv; 
 • Közös képviselő változása esetén: közös képviselő megválasztásról szóló jegyzőkönyv. 

*A dokumentumokból a változás bejelentés átvezetéséhez szükségtelen adatokat (pl. vételár, stb.) a Felhasználó jogosult törölni

Amennyiben ügyintézésnél nem Felhasználó jár el, érvényes meghatalmazás is szükséges a változás átvezetésének elvégzéséhez.

Tájékoztatjuk, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) pontja alapján, ha a fogyasztási helyen tartozás áll fenn, mely követelés a korábbi közszolgáltatási szerződés alapján maradt rendezetlen, akkor ugyanezen törvény 58. § (1) bekezdése szerint, amennyiben az elfogyasztott víz díja nem kerül kiegyenlítésre, e bekezdés alapján jogosultak vagyunk korlátozó intézkedéseket bevezetésére!

Felhívjuk figyelmét, hogy 2017. július 1-jétől - jogszabályváltozás miatt -  változott a felhasználó személyében bekövetkező változás bejelentésének határideje!
Ha a felhasználási helyen a Felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új Felhasználó illetőleg Elkülönített vízhasználó együttesen a változást legkésőbb – kivéve a Felhasználó elhalálozása esetén – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért a korábbi Felhasználó és az új Felhasználó, illetőleg az Elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.

A Felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül köteles a víziközmű-szolgáltató számára bejelenti.

További részletszabályok ide kattintva az üzletszabályzatban olvashatók.Teendők vállalkozás indításakor


Mivel a vállalkozókra, illetve gazdasági társaságokra más szolgáltatási feltételek és többnyire más díjak vonatkoznak, ezeket külön szerződésbe kell foglalnunk. Ezért a vízhasználattal járó gazdasági tevékenységet folytatóknak akkor is fel kell keresniük székesfehérvári ügyfélszolgálati irodánkat vagy üzemmérnökségi központunkat, ha vállalkozásukat már meglévő vízbekötéssel rendelkező családi házban, lakásban kezdik el működtetni.
Az egyes közszolgáltatási szerződések tartalma valamint a települési adatok és díjak honlapunkon megtekinthetők.

A csatornahálózatra történő utólagos csatlakozás, illetve a kibocsátandó szennyvíz paramétereiben történő változás esetén a befogadói nyilatkozat kiadásának feltételeiről ide kattintva tájékozódhat.Lakások mérősítése

Mellékmérő (lakáson belüli almérő) felszerelése bármely többlakásos lakóépületet, illetve lakást, vagy más bérleményt érintően kezdeményezhető, de szaktervező által készített terv szükséges, továbbá a lakóház üzemeltetőjével (közös képviselővel stb.) és a FEJÉRVÍZ ZRt-vel a feltételekről külön háromoldalú megállapodást kell kötni.

További feltétele a mellékmérősítésnek, hogy a lakáson belül az összes fogyasztási hely mérhető legyen, a mérők leolvashatóságát, időszakos cseréjét (a lakásba való bejutást) a fogyasztó biztosítsa, és - ha a tömbház nincs hiteles mérőkkel 100 %-ban mellékmérősítve – külön szolgáltatói szerződésben vállalja, hogy a mellékmérőkön mért vízfogyasztás mellett megfizeti az egész épület főmérőjén maradó (mellékmérőkkel mért vízfogyasztáson kívüli) vízmennyiség reá jutó részét.

A mellékmérők a velünk történt egyeztetést követően, garanciát adó szakvállalkozóval, vagy szakembereinkkel szereltethetők be. A mellékmérők hitelesíttetéséről, javíttatásáról az 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet 64. §-ában és üzletszabályzatunkban leírtaknak megfelelően, az elkülönített vízhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. A mérők felszerelése, illetve cseréje a FEJÉRVÍZ ZRt-nél is megrendelhetők.

A távleolvasási programban résztvevők mellékmérőjére egy a távleolvasás lehetőségét biztosító rádiós modul kerül felszerelésre. A Szolgáltató által végzett távleolvasást a mellékvízmérőre telepített, arra szerkezetileg rögzített adatgyűjtő és továbbító rádiós modullal teszi lehetővé. Az adatok kiolvasását a Szolgáltató végzi el, a felhasználási hely közvetlen felkeresése nélkül, annak közeléből.

A programhoz való csatlakozásról érdeklődjön Mellékmérőcsere csoportunknál a 22/535-843-as telefonszámon!
A távleolvasásról további részleteket idekattintva üzletszabályzatunk 5.4 j.) pontjában talál.


A lakásmérősítésről további információhoz juthat háromoldalú megállapodáshoz csatolt tájékoztatóból és a közszolgáltatási szerződésekből, valamint letöltheti a vízmérők üzembehelyezéséhez szükséges megrendelőlapot is. melékmérős ábraLehet-e különbség a bekötési vízmérőn (főmérőn) mért vízmennyiség és a mellékmérőkön leolvasott értékek között?

Igen lehet, sőt ez a gyakoribb eset. Ez több okra vezethető vissza:

 • Nincs minden vízvételi hely mérősítve
 • A főmérő és a mellékmérők leolvasása szándékunk ellenére nem egy időben történt, vagy a bejelentett, illetve átlagolt mellékmérős fogyasztási adatok pontatlanok
 • A belső ellátó rendszerből a főmérőt követően elfolyik a víz
 • Egyéb speciális okok.
Mivel a vonatkozó 2011. évi CCIX. számú, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény kimondja, hogy az elszámolás alapjául a bekötési vízmérő (főmérő) szolgál (és ez csakis hitelesített lehet!), az azon átfolyt vizet a mellékmérők által mért vízmennyiség levonása után a lakóközösségnek számlázzuk.

Ez alól kivétel, ha a tömbházban (társasházban) valamennyi kifolyási hely hiteles mellékmérővel van ellátva, és valamennyihez van érvényes mellékszolgáltatási szerződés.

A 100%os mellékmérősítettség megállapítása azüzletszabályzatszerint történhet.Vízmérők pontossági ellenőrzése

Ha a felhasználó kételkedik a vízmérő pontosságában, műszaki ügyfélszolgálati irodánkban, illetve üzemmérnökségeinken, vagy  a helyi főgépésznél kezdeményezheti annak rendkívüli vizsgálatát. Ekkor - egyeztetett időpontban - a mérő helyére másik hitelesítettet szerelünk, a hitelesítendő mérőt pedig a felhasználó által ellenőrizhetően, lezárt dobozban az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) laboratóriumába szállítjuk. Az ellenőrző hitelesítés időpontjáról értesítjük a felhasználót, aki a vizsgálat alatt jelen lehet.

Az MKEH a pontossági ellenőrzésről bizonyítványt állít ki. Ha a mérő a vizsgálaton megfelelőnek minősül, a rendkívüli vizsgálat, illetve hitelesítés költsége a felhasználót terheli. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a mérő a jogszabályoknak nem felel meg, a hitelesítés költségét a szolgáltató viseli, és ha a mérő a felhasználó hátrányára téved, a felhasználó átlagfogyasztás szerint fizeti a vízdíjat, melyet a vizsgálat kérését megelőző leolvasástól kezdődően, a megelőző egy év alapján számolunk ki.

A vízmérők pontossági ellenőrzéséhez szükséges megrendelőlapot innen letöltheti.Locsolási kedvezmény

Szolgáltatási területünkön a szennyvízbekötéssel ellátott ingatlanok felhasználói a locsolásra elhasznált víz csatornadíját nem kell, hogy megfizessék, ha a kerti csapra (egyéb mérőhelyre) hitelesített mérőt szereltetnek, és használatára kiegészítő szerződést kötnek. Ennek eldöntése előtt azonban érdemes tájékozódni arról, hogy egy ilyen lépés megtérül–e, mert a hitelesített mérő beépítésének és 8 évenkénti újrahitelesítésének költségei a felhasználót terhelik. A locsolómérő felszerelést ügyfélszolgálatainknál kezdeményezheti, a beépítéshez szaktervező által készített tervdokumentáció szükséges.

Feltételekhez kötötten mérés nélkül is igényelhető locsolási kedvezmény üzletszabályzatunkban foglaltak szerint.
További információhoz juthat, ha megtekinti a locsolási kedvezmény igénybevételéhez szükséges tájékoztatónkat, illetvekiegészítő szerződésünket.Közszolgáltatási szerződés felmondása

A közszolgáltatási szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

A szerződés rendes felmondása a szolgáltató részéről lakossági felhasználó esetében nem lehetséges, egyéb esetben 45 napi díjtartozás után 30 napos határidővel mondható fel.

A társasházakra jellemző, lakossági mellékszolgáltatási szerződést a fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel mondhatja fel a szolgáltató.

Ez azzal a következménnyel jár, hogy a lakás mellékmérőit nem olvassuk le, a számlákat pedig a bekötési vízmérőhöz tartozó felhasználó, vagyis a társasház kapja.

Azonnali hatállyal a szerződést és mellékszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel a szolgáltató, ha a felhasználó nem működik együtt a vízmérő cseréjekor, leolvasásakor, vagy a házi rendszer ellenőrzéskor, bár erre a szolgáltató igazolható módon, kétszer felszólította, és az nem járt eredménnyel.

Azonnali felmondáshoz vezethet az is, ha a szolgáltatás fenntartása közegészségügyi, vagy műszaki okból veszélyezteti az ellátás biztonságát.

A felhasználó a közszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel bármikor felmondhatja.